• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II NIEDZIELA ADWENTU 19 1 2020

II NIEDZIELA ADWENTU 19 1 2020

W ubiegły wtorek wiz­yta dusz­paster­ska — kolęda dobiegła końca.

Dzisiaj trady­cyjnie przekazu­jemy kilka słów pod­sumowa­nia tej wiz­yty. Najpierw chcielibyśmy podz­iękować wszys­tkim, którzy przyjęli kapłana w swoich domach. Dzięku­jemy za odpowied­nie przy­go­towanie się do wiz­yty, szczegól­nie za poza­mykane pieski i i wyłąc­zone telewiz­ory. Dzięku­jemy za miła i serdeczną atmos­ferę , za sug­es­tia i uwagi na przyszłość. Dzięku­jemy za liczne słowa uzna­nia dla naszej wspól­nej pracy. W niek­tóre dni musieliśmy skró­cić wiz­ytę gdyż wypadały pogrzeby. Miło jest też że niek­tóre zakłady pracy, sklepy czy inne insty­tucje zapraszają kapłana z wiz­ytą. Dzięku­jemy za odprowadzanie księdza do sąsi­ada. Ze smutkiem stwierdzamy, że nasza parafia staje się parafią ludzi starszych. Jest dużo mieszkań w starych i nowych blokach, ale są to mieszka­nia wyna­j­mowane na week­endy. Sami też widz­imy jaka jest frek­wencja na mszach świę­tych latem i zimą. Zaz­naczamy też że nie jesteśmy w stanie chodzić z kolędą tylko popołud­ni­ami. Piękne są nowe salony ale jak mówiliśmy to w roku ubiegłym w tych salonach powinno być godne miejsce na krzyż lub religi­jny obraz. Dzięku­jemy mamom, ojcom i małym dzieciom za nauc­zone piękne znaki krzyża, pacierz czy śpiewane kolędy. Trady­cyjnie pieniądze te zostały już wpła­cone na trzymiesięczną lokatę i z wiosną przys­tąpimy do real­iza­cji zaplanowanych zadań. Wielkie podz­iękowanie kieru­jemy do tych, którzy przy­jeżdżali po księdza i za poczęs­tunki pod­czas wiz­yty. Wszys­tkim za ofi­arność i serdeczne przyję­cie nie dobry Bóg wyna­grodzi swoim bło­gosław­ieńst­wem. Bóg zapłać.

Nadal przyj­mu­jemy zapisy na wyjazd do Chorwacji i Medjugorie.

W ubiegłym tygod­niu zakończył się remont łazienki przy kance­larii i mal­owanie pomieszczenia przed kancelarią.

Przy­pom­i­namy, że książka intencji na 2021 r. będzie wyłożona w ostat­nią niedzielę lutego.

Chór parafi­alny serdecznie zaprasza panie oraz panów, którzy chcą swoim śpiewem ubo­gacić liturgię naszego koś­cioła oraz rozwi­jać swoje zdol­ności muzy­czne . Nie jest potrzebna zna­jo­mość nut. Próby odby­wają się w każdą środę o godzinie 18.00. Zapraszamy.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

21.01. + Litwińska Władysława 3r.

24.01. + Pecio Jan­ina lr.

25.01. + Kamola Mał­gorzata 5r.

26.01. + Mod­est Rafał 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 20 Styczeń

7:00 wolna int

17:00 + Zyg­munt Jan­ina Marek w r. sm

17:00 + Kaz­imiera MĘDREK int od pielęg­niarek i lekarzy zakładu leczniczego uzdrowiska Nałęczów

WTOREK 21 Styczeń

7:00 wolna intencja

17:00 + Wanda NOWAK 20 r sm ++ NOWAKÓW SITKÓW

17:00 + Jan­ina i Tadeusz KOKORZYCCY

ŚRODA 22 Styczeń

7:00 + Mał­gorzata BAR­WIŃSKA int od rodz GAWEŁ

17:00 + Felicja Mar­i­anna i Józef BORLOWSCY

17:00 + Olga MYSZKIEWICZ Helena REJMAK

CZWARTEK 23 Styczeń

7:00 wolna intencja

17:00 + Kaz­imiera TATOMIR 8 r sm Ana­tol TATOMIR

17:00 + Adam LITWIŃSKI r sm ++ z rodz

PIĄTEK 24 Styczeń

7:00 + Mał­gorzata BAR­WIŃSKA XXX

17:00 + Władysława 4 r sm GRO­CHOWSKA Helena 36 r sm BIAŁEK

17:00 + Teofil BORKOWSKI 35 r sm Teresa BORKOWSKA ++ ROGOWS­KICH STĘPNIÓW

SOB­OTA 25 Styczeń

7:00 + Stanisław GOLENIAK

17:00 O Boże błłog i potrzebne łaski dla Agaty w 50 urodziny

17:00 + Krystyna Stanisław ŚWIĘ­CI­CCY ++ JASIEWICZÓW ŚWIĘCICKICH

NIEDZIELA 26 Styczeń

7:30 Dziek błag w 35 ślubu Iwony i Tadeusza

9.00 + Maria KĘDRA 5 r sm Ste­fan KĘDRA

10:30 + Mał­gorzata KAMOLA 5 r sm ++ z rodz

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Weronika Fran­ciszek Jacek ++ TARKÓW WÓJCIKÓW

18:00 + Czesława DZI­UR­DZ­IŃSKA 3 r sm