• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III NIEDZIELA ZWYKŁA 26 01 2020

III NIEDZIELA ZWYKŁA 26 01 2020

W przyszłą niedzielę 02 lutego obchodzić będziemy Uroczys­tość Ofi­arowa­nia Pańskiego, w Polsce zwane Świętem MB Gromnicznej.

Pod­czas każdej mszy św. poświęcimy świece grom­niczne. Prosimy o zabez­piecze­nie świec byśmy nie rozle­wali wosku na ławki i posadzkę. Do komu­nii św. przys­tępu­jemy ze zgas­zoną świecą. Ofi­ary składane na tacę w tym dniu trady­cyjnie przez­nac­zone będą na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.

Zachę­camy do jak najszyb­szego zapisy­wa­nia się na piel­grzymkę do Chorwacji i Med­ju­gorie. Zapisy przyj­mować będziemy jeszcze dwa tygod­nie. Jeśli nie będzie kom­pletu wyjazd będzie odwołany.

W przyszłą niedzielę po ostat­niej mszy św. wiec­zorowej będą roz­bier­ane deko­racje świąteczne. Serdecznie prosimy OSP, Akcję Katolicką i KSM o pomoc.

Nadal przyj­mu­jemy zapisy do naszego chóru parafi­al­nego. To bardzo ważna grupa ludzi w naszej parafii uświet­ni­a­jąca główne uroczys­tości litur­giczne w naszym koś­ciele. Zapraszamy zarówno kobi­ety jak i mężczyzn.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

27.01. + Skoczy­las Mar­ian 3r.

28.01. + Piotrowska Zofia 2r.

29.01 . + Tarkowska Genowefa lr.

30.01. + Rej­mak Regina 4r.

31.01 + Depta Mar­ian 4r.

1.02 + Rej­mak Zdzisław 2r.

02.02. + Boreczek Stanisława 2r.