• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 03 2020

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 03 2020

25.03.we środę przy­pada Uroczys­tość Zwias­towa­nia NMP.

Msze św. w naszej parafii odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. W Sadurkach o godzinie 9.00. Zachę­camy wiernych do szczegól­nej mod­l­itwy w tym dniu o ustanie epi­demii w naszym kraju i na całym świecie.

W przyszłą niedzielę prze­chodz­imy na czas letni. Msze Św. w dni powszed­nie odpraw­iane będą o godzinie 7.00 i 18.00 ‚a w niedzielę o godzinie 7.30, 9.00, ( 9.00 w Sadurkach), 10.30., 12.00, 17.00 i 19.00.

Co roku w V niedzielę Wielkiego Postu rozpoczy­nal­iśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielko­postne. Niestety w tym roku w związku z epi­demią koron­awirusa rekolekcje są odwołane. Msze św. zamówione przez wiernych na okres rekolekcji będą w oznac­zonym cza­sie odpraw­iane. W tych też dni­ach wierni, którzy sobie tego życzą będą mogli przys­tąpić do Sakra­mentu Pokuty. Niestety nie będzie dodatkowych kapłanów do spowiedzi. Również w dni powszed­nie pod­czas mszy św. jest możli­wość sko­rzys­ta­nia ze spowiedzi. Pamię­ta­jmy o zachowa­niu odległości w kościele !!!

Przy­pom­i­namy o możli­wości sko­rzys­ta­nia z dys­pensy Ks. Arcy­biskupa od uczest­niczenia we mszy św. niedziel­nej. Zachę­camy jed­nocześnie do uczest­nictwa we mszy św. telewiz­yjnej lub radiowej.

W zwiazku z zagroze­niem epi­demi­o­log­icznym od dzisiaj do odwola­nia na Msze sw. w naszym kosciele zapraszamy chet­nych (do 50 osob) ale przede wszys­tkim osoby, ktore zamow­ily intencje. Pozostalych Parafian i Gosci zapraszamy do korzys­ta­nia z dostep­nych w medi­ach trans­misji Mszy sw. Osoby czu­jace potrzebe zlozenia ofi­ary, w tym ofi­ary za zamowione inten­cie moga to zro­bic bez­posred­nio na konto parafii. (
Bank Spółdziel­czy w Nałęc­zowie.
Nr. rachunku: 18 8733 0009 0011 5850 2000 0010
W tytule prosimy wpisać — dzień, godzine, w skró­cie intencje z dopiskiem (ofi­ara za intencje lub ofi­ara na kościół

Serdecznie dzięku­jemy wiernym, którzy w ostat­nim cza­sie złożyli ofi­ary indy­wid­u­alne na utrzy­manie kościoła.

Z bło­gosław­ieńst­wem Arcy­biskupa Met­ro­pol­ity Lubel­skiego Szkoła For­ma­cji Duchowej pro­ponuje wiernym przeży­cie za pośred­nictwem inter­netu rekolekcji na zakończe­nie Wielkiego Postu 2020. Tem­atem rekolekcji będzie tajem­nica Wielkiego Tygod­nia i Świętego Triduum Paschal­nego jako cen­trum liturgii Koś­cioła. Nagra­nia z czterech kole­jnych spotkań rekolek­cyjnych (ok. 30 min każde) zostaną opub­likowane począwszy od poniedzi­ałku czwartego tygod­nia Wielkiego Postu na stronach inter­ne­towych Archi­diecezji Lubel­skiej i Szkoły For­ma­cji Duchowej oraz na kanale YouTube SFD. Prosimy Dusz­pasterzy o przekazanie niniejszego zaproszenia w ogłoszeni­ach parafi­al­nych. Dla ułatwienia dostępu do nagrań można umieś­cić link do nich na parafi­al­nych stronach inter­ne­towych.

Ks. Robert Muszyński, dyrek­tor SFD

W Tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci.

23.03. Depta Kaz­imierz lr., Piątek Jerzy 3r.

24.03. Gil Józef 5r.

26.03. + Pietrzak Irena 4r., Kamola Genowefa lr.

28.03. + Mal­icki Marek 5r., Kucaba Władysław lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 23 Marzec

7:00 + Jad­wiga RZĄD int od wnuka Bartka z rodz

7:00 + Witold WRZOS XXX

17:00 + Władysław KUCABA 1 r sm ++ KUCABÓW LENARTOWICZÓW

17:00 + Józef PECIAK Mar­i­anna Mieczysław Piotr WIŚNIECKI Marianna

WTOREK 24 Marzec

7:00 + Władysław KUCABA 1 r sm int od rodz. Micha­laków z Łukowa

7:00 + Marek DUDEK XXX

17:00 + Jan WOŚ 9 r sm ++ WOSIÓW

17:00 + Józef DEPTA ++ DEP­TÓW KOWALCZYKÓW

ŚRODA 25 Marzec

7:30 + Joanna Józef SYG­NOWSCY Tekla Antoni KUBLICCY ++ KUBLIC­KICH SYG­NOWS­KICH SZPURÓW

9:00 + Maria ZADURA

10:30 + Maria Piotr Mar­ian KRZYSIAK Stanisława REJ­MAK ++ z rodz

16:00 + Anna 13 r sm Kaz­imierz MACIĄŻEK ++ MACIĄŻKÓW CHOŁODYCH

18:00 + Czesława 4 r sm ++BARA­NOWS­KICH JĘDREJÓW

CZWARTEK 26 Marzec

7:00 + Helena FIUTKA 4 mc po śm Ryszard Wiesław FIUTKA zm rodzeństwo

17:00 + Krystyna PRZES­MY­CKA 11 r sm Ryszard

17:00 + Wiesław 9 r sm Zofia Michał ++ PIOTROWSKICH

PIĄTEK 27 Marzec

7:00 + Hen­ryk KOWAL­SKI 15 r sm ++ z rodz

17:00 + Wanda KOWALEWSKA 8 r sm Stanisław 36 r sm ++ z rodz

17:00 + Krzysztof ZIELONKA r sm ++ z rodz

SOB­OTA 28 Marzec

7:00 + Zyg­munt Wanda ZUBRZYCCY

17:00 + Roza­lia Hen­ryk Stanisław GŁOS Paulina Stanisław WIECZ­ERZAK ++ z rodz

NIEDZIELA 29 Marzec

7:30 + Maria Piotr WÓJCIAK

9.00 + Bogu­miła GAŁKA 4 r sm Aniela KULA Maria KRASNA

10:30 + Edward KOWAL­CZYK 3 r sm

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Jerzy SKOWROŃSKI ++ z rodz

18:00 + Zofia Kaz­imierz Natalia Julian JARUGA Jan Katarzyna KAMOLA