• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV NIEDZIELA ADWENTU 20 12 2020

IV NIEDZIELA ADWENTU 20 12 2020

We czwartek przy­pada Wig­ilia Bożego Narodzenia.

Trady­cyjnie najpierw zapraszamy na tzw. Wig­ilię ze zmarłymi na godz­inę 8.30. Właśnie wtedy rozpoczniemy mod­l­itwę różań­cową za tych, których zabraknie przy wig­ili­jnym stole. Zmarłych można jeszcze zapisy­wać na kartkach wypominkowych i składać w zakrys­tii. Po odmówie­niu różańca za zmarłych rozpocznie się msza św. w ich intencji i odśpiewamy ostat­nie psalmy z Nowenny do Bożego Nar­o­dzenia. Można też będzie zabrać do naszych domów i na groby blis­kich Betle­jem­skie Światło Pokoju. Przy­pom­i­namy jak powinna wyglą­dać wiecz­erza wig­ili­jna. Przede wszys­tkim będzie to wyjątkowa okazja do pojed­na­nia się w rodzinie i sąsiedztwie. Będzie to też szczególny czas pamięci o ludzi­ach bied­nych i samot­nych. Dodatkowe miejsce przy stole nie zawsze musi pozostać puste. Niech ten wyjątkowy wieczór pozostanie na wskroś chrześ­ci­jański. Zad­ba­jmy o trady­cyjną oprawę wig­ilii. Przed rozpoczę­ciem wiecz­erzy należy odczy­tać frag­ment Ewan­gelii Św. Łukasza o nar­o­dze­niu Pańskim, odśpiewać kolędę „Wśród noc­nej ciszy”, odmówić mod­l­itwę Ojcze Nasz i dopiero po tej mod­l­itwie dzie­limy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Wyrazem naszej sol­i­darności z potrze­bu­ją­cymi niech będzie zapalona na stole świeca „CAR­I­TAS”. Świece i opłatki są jeszcze do naby­cia w zakrystii.

Na świąteczny czas pole­camy bogatą prasę katolicką. Prasa zna­j­duje się w zakrystii.

W piątek przy­pada pier­wszy dzień Bożego Nar­o­dzenia. Nie obow­iązuje nas post. Wcześniej jed­nak w duchu chrześ­ci­jańskiego świę­towa­nia przyjdźmy na PASTERKĘ. Chrys­tus wkracza w nasze życie, w his­torię całej ludzkości i nadaje jej Boży wymiar. Ofi­ary zbier­ane pod­czas pasterki przez­nac­zone są na Lubel­ski Dom Samot­nej Matki.

Serdecznie dzięku­jemy za dużą ilość złożonych paczek w tor­bach „CAR­I­TAS” a przez­nac­zonych dla najbardziej potrzebujących.

Infor­mu­jemy, że z racji pan­demii wiz­yta dusz­paster­ska — kolęda w tym roku jest odwołana. Ofi­ary składane co roku pod­czas kolędy a przez­nac­zone na parafi­alne inwest­y­cje można składać w zakrys­tii lub na konto parafi­alne. Wszys­tkim, którzy już takie ofi­ary złożyli składamy serdeczne podziękowania.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

23.12. + Marciniak Czesława 5r., Borkowska Krystyna 2r.

24.12. + Adamska Zofia 5r., Bar­wińska Mał­gorzatalr., Kamiński Cezary lr.

25.12. + Gole­niak Bolesław4r., Wój­cik Jad­wiga 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 21 Grudzień

7:00 +

17:00 + Stanisław Adela Zbig­niew WNUK

17:00 + Woj­ciech MAZUREK 15 r sm Czesław MAZUREK

WTOREK 22 Grudzień

7:00 + Jad­wiga i Stanisław RYBIEC Andrzej Zdzisław RYBIEC

17:00 + Mał­gorzata Jan MIROSŁAW Katarzyna Adam Mar­i­anna Kajetan

17:00 + Kaz­imierz Zofia Rutkowscy ++ z rodz

ŚRODA 23 Grudzień

7:00 + Bog­dan JARUGA int od Koła Gospodyń Wiejs­kich z Bochotnicy

7:00 + Andrzej WYSOCKI XXX

17:00 + Luc­jan WZIĄTEK

17:00 + Władysław-​Andrzej MAZUR 8 r sm

CZWARTEK 24 Grudzień

9:00 + za zmarłych

9:00 + Kaz­imierz STACHYRA

0:00 PRO POP­ULO

0:00 + Ewa, Andrzej-​Mariusz MICHALSCY

0:00 + Sła­womir KIJEWSKI

PIĄTEK 25 Grudzień

7:30 + Korwin-​Mateusz WOJ­CI­CKI zm z rodz w 157 r Powst. Sty­czniowego int od rodz. Darmochwał

9.00 + Władysława SMOLIŃSKA 23 r sm

10:30 + Teresa i Stanisław GABA ++ GABÓW ROGOWSKICH

12:00 + Helena JED­LIKOWSKA Kaz­imierz JED­LIKOWSKI int od Józefa

16:00 + Maria SUDZ­IŃSKA 13 r sm

18:00 + Wawrzyniec 50 r sm Mał­gorzata IWA­NIAK ++ IWA­NI­AKÓW RYBKÓW DRĄGÓW

SOB­OTA 26 Grudzień

7:30 + Stanisław Helena Józef z rodz. WRUT­NI­AKÓW ++ WRUT­NI­AKÓW KLUSEK

9.00 + Bolesław KOR­NELUK 6 Krzysztof NAMIĘTA 7 r sm

10:30 + Jan­ina SARAN Stanisław SARAN Ste­fa­nia Jan KOWALSCY

12:00

16:00 + Weronika Władysław POMORSCY

18:00 dziek błag w int Zofia i Krzysztof 50 r ślubu

NIEDZIELA 27 Grudzień

7:30 + Julianna Jan Stanisław KOPIŃSCY

9.00 w 45 r ślubu Grażyny i Mariana

10:30 + Zofia Jan Adam KOZIEŁ

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Mał­gorzata SAMOREK r sm Zyg­munt SAMOREK

18:00 + Hanna Zdzisław ZMORA ++ ZMORÓW OTO­LIA CIOK