• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Świętej Rodziny 27 12 2020

Niedziela Świętej Rodziny 27 12 2020

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia świąt Bożego Narodzenia.

Dzięku­jemy OSP z Nałęc­zowa za pomoc w deko­racji koś­cioła. Dzięku­jemy kwia­cia­rni „KWIET­NIK” za stroiki na ołtarze. Dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przynieśli paczki dla potrze­bu­ją­cych, dzięku­jemy też za ich rozwiezie­nie. Wielka wdz­ięczność należy się tym, którzy tak licznie złożyli dary do kuchni na plebanii.

We czwartek przeży­wać będziemy ostatni dzień Roku Pańskiego 2020. Uroczysta msza św. na zakończe­nie roku ze spra­woz­daniem duchowym i mate­ri­al­nym naszej parafii w mija­ją­cym roku odpraw­iona zostanie o godzinie 17,00. Po mszy św. nastąpi wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu, odśpiewamy niesz­pory, odpraw­imy nabożeństwo dziękczynno-​błagalne, odśpiewamy sup­likacje i dziękczynne „ Ciebie Boga wysławiamy”.

Pier­wszego dnia sty­cz­nia obchodzić będziemy Uroczys­tość Świętej Bożej Rodzi­cielki. Msze św. w tym dniu odpraw­iane będą jak w każdą niedzielę. Nie będzie tylko mszy św. o godzinie 7.30. Pier­wszy dzień nowego roku to również pier­wszy piątek miesiąca. Spowiedź przed każdą mszą św.

Jeszcze raz infor­mu­jemy, że wiz­yta dusz­paster­ska zwana kolędą w tym roku ze względów san­i­tarnych została odwołana. Ofi­ary kolę­dowe na nowe inwest­y­cje w naszej parafii można składać u księży w zakrys­tii lub na konto parafi­alne podane na inter­ne­towej stronie naszej parafii. W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

28.12. + Mostowski Jan 5r. Mirosław Jan­ina 4r.

30.12. + Tarka Irena 4r.

01.01. + Watros Mar­i­anna 3r.

03.01. + Figura Jan 4r., Zając Teresa 3r., Pietrak Tadeusz lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 28 Grudzień

7:00 + Zyg­munt ORZĘ­DAŁA 1 r sm

7:00 + Wanda KOZ­DRUŃ XXX

17:00 + Kon­rad Regina Stanisław ++ SZYC

WTOREK 29 Grudzień

7:00 + Andrzej Maria SMOLEŃ

17:00 + Wanda Józef KOZ­DRUŃ int od sąsi­adów z bloku Par­tyzan­tów 13

17:00 + Mateusz WALCZAK

ŚRODA 30 Grudzień

7:00 + Anna Jan KLUSEK ++ KLUSEK WRUTNIAK

17:00 + Jan­ina MIROSŁAW 4 r sm

CZWARTEK 31 Grudzień

7:00 + Mar­i­anna Hen­ryk CHOŁO­JCZYK ++ CHOŁO­JCZYKÓW GRYTÓW

7:00 Dzięk błag w 26 r ślubu Edyty i Ryszarda

17:00 Iwona Mar­ian KOPIŃSCY w 37 r ślubu

PIĄTEK 1 Styczeń

9:00 + Anna Fran­ciszek REJ­MUS ++ z rodz

9.00 + Ste­fan KĘDRA 23 r sm Maria KĘDRA

10:30 + Mieczysław CHĘĆ

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Marek RODZIK int od pra­cown­ików Kole­jowego Szpi­tala Uzdrowiskowego z Nałęczowa

18:00 + Mieczysław WALE­WAN­DER 10 r sm Jan­ina WALE­WAN­DER 1 r sm

SOB­OTA 2 Styczeń

7:00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu NMP

7:00 + Teresa MAZUR Józef Joanna SYG­NOWSCY Karol Genowefa ++ PIECHÓW WITÓW KUBLICKICH

17:00 + Jan FIGURA r sm

17:00 O Boże błog i potrzebne łąski dla rodziny

NIEDZIELA 3 Styczeń

7:30 + Genowefa WÓJCICKA

9.00 + KŻR

10:30 + Wadna NOWAK ++ NOWAKÓW SITKÓW

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Józefa HANDZEL 2 r sm Henryk

18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące