• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Wielkiego Postu 27 3 2022

IV Niedziela Wielkiego Postu 27 3 2022

Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne.

To bardzo ważne dni dla naszej parafii szczegól­nie w tak trud­nym dla wszys­t­kich cza­sie. Zaplanu­jmy sobie tak te trzy dni byśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrys­tusem w Jego Słowie, Sakra­men­cie Pokuty i Eucharys­tii. ( program ).

W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź rozpoczniemy o godzinie 17.30. W I sobotę po mszy św. odpraw­imy nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

W najbliższą sobotę 2 kwiet­nia w koś­ciele parafi­al­nym św. Rafała Kali­nowskiego w Kluszkow­cach odbędzie się uroczys­tość przyję­cia święceń diakonatu przez naszego parafi­an­ina Karmelity Brata Pio­tra Fil­ipka. Otoczmy Go w tym dniu naszą serdeczną modlitwą.

W związku z przyję­ciem uchodźców z Ukrainy wyz­na­nia Pra­wosławnego przez społeczeństwo naszej parafii, po udzie­le­niu zez­wole­nia przez naszego Arcy­biskupa w najbliższą sobotę o godzinie 10.00 zostanie odpraw­iona msza św. w naszym koś­ciele przez Ks. Pra­wosławnego i w tym obrządku. Wiernych Pra­wosławnych prze­by­wa­ją­cych na tere­nie naszej parafii serdecznie zapraszamy. Będzie możli­wość sko­rzys­ta­nia ze spowiedzi.

W przyszłą niedzielę Warsz­taty Ter­apii Zaję­ciowej z Nałęc­zowa orga­nizują kier­masz stroików wielkanocnych.

Serdecznie dzięku­jemy za przynie­sione już torby „CAR­I­TAS” jako paczki na Wielka­noc dla rodzin ubogich z naszej parafii. Torby są jeszcze na bocznych ołtarzach. Zachę­camy wiernych do pobra­nia tych toreb, wypełnie­nie żywnoś­cią trwałą, oraz środ­kami czys­tości i w ten sposób okazanie chrześ­ci­jańskiej miłości wzglę­dem potrze­bu­ją­cych. W zakrys­tii nadal można nabyć baranki z białej czeko­lady na stół wielka­nocny. Połowę dochodu przez­naczymy na pomoc uchodź­com z Ukrainy.

W ubiegłym tygod­niu rozpoczęliśmy pracę przy wymi­anie schodów prowadzą­cych do fig­ury Matki Bożej na skarpie przed naszym kościołem.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

28.03. + Kucaba Władysław 3r.,

31 03 + Dzi­u­bicki Józef lr., Szew­czyk Jan lr.

2 04 + Jusiak Władysław 3r., Chęć Mieczysław 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 28 Marzec

7:00 + Stanisława CZERNIEC

7:00 + Piotr JANEK int od narzec­zonej z rodz

18:00 + Krzysztof ZIELONKA r sm ++ ZIELONKÓW

WTOREK 29 Marzec

7:00 + Jerzy RUSINEK

7:00 + Krystyna ABRAMOW­ICZ int od Doroty i Tomasza Miników

18:00 + Kaz­imierz Zofia Julian Natalia Bog­dan JARUGA Katarzyna Jan KAMOLA

ŚRODA 30 Marzec

7:00 + Adrian REJ­MAK 3 r sm Damian REJMAK

7:00 + Krystyna ABRAMOW­ICZ int od brata z rodz

18:00 + Adrian REJ­MAK 3 r sm Damian REJ­MAK ++ WRONKÓW MUCZYŃS­KICH KOZAKÓW

CZWARTEK 31 Marzec

7:00 + Wiesław CHĘĆ int od kadry i pra­cown­ików Wojskowej Komendy Uzu­pełnień w Lublinie

7:00 + Krystyna ABRAMOW­ICZ int od Natalii Kor­nela i Alek­sandry Abramowicz

18:00 + Adela Stanisław Zbig­niew WNUK Katarzyna Józef MACIĄŻEK

PIĄTEK 1 Kwiecień

7:00 + Wiesław POLESZAK, dusze czyść­cowe int od mieszkańców os. Sienkiewicza

7:00 + Krystyna ABRAMOW­ICZ int od Natalii Kor­nela i Alek­sandry Abramowicz

18:00 + Halina SZEW­CZYK int od Alek­sandry Ziach z rodz.

18:00 + Stanisław MALIK 52 r sm ++ MALIKÓW

SOB­OTA 2 Kwiecień

7:00 + Piotr JANEK int od rodz. z Garbowa

7:00 + Halina SZEW­CZYK XXX po pogrzebie

18:00 + Paweł GAGOŚ 5 r sm

NIEDZIELA 3 Kwiecień

7:30 + Mieczysław CHĘĆ 3 r sm

9.00 + KŻR

10:30 + Hen­ryk 25 r sm Ewa 5 r sm TARKÓW ++ TARKÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Edmund ŻUREK 24 r sm Michalina Stanisław Mar­ian Józef z rodz. NADZIEJA Władysława Władysław ŻUREK

19:00 + Wanda Stanisław KOWALSCY ++ z rodz