Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Zakony»Sal­wa­to­ri­anie

Salwatorianie

Towarzystwo Boskiego Zbaw­iciela (Soci­etas Divini Sal­va­toris – salwatorianie)zostało założone w dniu 8 grud­nia 1881 roku w Rzymie przez Sługę Bożego Księdza Fran­ciszka Marię od Krzyża Jor­dana.

Powołu­jąc do ist­nienia swoje nowe dzieło w Koś­ciele, Ks. Jor­dan wyz­naczył mu cel apos­tol­ski – głosze­nie wszys­tkim ludziom, że Jezus jest Zbaw­icielem. Dążąc do tego celu, sal­wa­to­ri­anie mają dbać o własne uświęce­nie, a w dzi­ałal­ności apos­tol­skiej posługi­wać się wszelkimi sposobami i środ­kami, do jakich ich natch­nie miłość Chrys­tusa.

Czynią to m.in. pode­j­mu­jąc pracę dusz­paster­ską w parafi­ach, pracę misyjną, rekolekcje zamknięte, dzi­ałal­ność naukową, rekolekcje i misje parafi­alne, apos­tolstwo środ­ków społecznego przekazu, prowadze­nie szkół oraz dusz­pasterstwo potrze­bu­ją­cych. W chwili obec­nej zgro­madze­nie liczy ponad 1200 członków i pracuje w około 30 kra­jach na całym świecie.
Wypeł­ni­a­jąc wolę Założy­ciela, już w 1900 roku pier­wsi sal­wa­to­ri­anie przy­byli na ziemie pol­skie, do Krakowa. Dziś w całej Polsce ist­nieje ponad 40 domów Zgro­madzenia, a Prow­incja Pol­ska Towarzystwa Boskiego Zbaw­iciela liczy ponad 400 członków.

Dom zakonny sal­wa­to­ri­anów w Nałęc­zowie pow­stał jesienią 1966 r. Od tego czasu stanowi ośrodek dzi­ałal­ności naukowej, będąc miejscem zamieszka­nia zarówno sal­wa­to­ri­anów pracu­ją­cych jako wykład­owcy w Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim, jak również księży pode­j­mu­ją­cych stu­dia spec­jal­isty­czne na tej uczelni. Oprócz dzi­ałal­ności naukowej sal­wa­to­ri­anie mieszka­jący w Nałęc­zowie poma­gają w pracy dusz­paster­skiej na miejscu oraz w innych parafi­ach, a także pode­j­mują pracę rekolekcyjno-​misyjną.
W 1968r. nałęc­zowski dom sal­wa­to­ri­anów odwiedził ówczesny ks. kard. Karol Woj­tyła.

Adres: ul. Różana 1,
skr. poczt. 4
24140 Nałęczów
tel. 081718 79 90


Więcej infor­ma­cji o salwatorianach