• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IX niedziela zwykła 2 6 2024

IX niedziela zwykła 2 6 2024

Składamy serdeczne podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy wzięli czynny udział w pro­cesji Bożego Ciała.

Dzięku­jemy za przy­go­towane ołtarze, zabez­piecze­nie trasy przez Policję , asystę OSP z Nałęc­zowa i Sadurek. Dzięku­jemy za niesie­nie obrazów i Chorągwi przez KŻR i KGW. Dzięku­jemy dziew­czynkom syp­ią­cym kwiatki i dzieciom pier­ws­zoko­mu­ni­jnym. Dzięku­jemy Panu koś­ciel­nemu chórowi i Akcji Katolick­iej. Wszys­tkim składamy serdeczne podziękowania.

W nad­chodzący czwartek przeży­wać będziemy zakończe­nie oktawy Bożego Ciała. Uroczysta msza św. z pro­cesją do czterech ołtarzy odpraw­iona będzie o godzinie

18.00. Prosimy o obsługę pro­cesji KŻR, KGW, OSP i dziew­czynki do sypa­nia kwiatków. Po mszy św. trady­cyjnie pobło­gosław­imy wszys­tkie dzieci nawet te najm­niejsze z naszej parafii Zapraszamy mamusie i tatusiów ze swoimi dziećmi.

Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.30. W tym dniu nie obow­iązuje nas post.

Dzieci, które uczęszczały na nabożeństwa majowe prosimy aby przyniosły plan­sze z nakle­jkami — pod­pisane do przyszłej niedzieli do zakrys­tii lub do kat­e­chetów. Roz­danie pamiątek tym dzieciom, które mają najwięcej nakle­jek nastąpi po mszy św. na zakończe­nie roku szkolnego

W piątek o godzinie 17.00 zapraszamy min­is­tran­tów na zbiórkę. Serdeczne zaprosze­nie kieru­jemy do chłopców z klas III

Parafia nasza chce zor­ga­ni­zować samolo­tową piel­grzymkę w dni­ach 0815.10.2024 r. do Lour­des , Ars, La Salettc i do innych sank­tu­ar­iów Francji.

Pro­gram i koszty można zobaczyć w gablocie parafi­al­nej, na stronie inter­ne­towej naszej parafii i w zakrys­tii. Mamy miesiąc do pod­ję­cia konkret­nej decyzji i o takie konkretne decyzje prosimy.

W ubiegła niedzielę taca inwest­y­cyjne na kon­serwację naszej zabytkowej ambony wyniosła 11 170 zł. Wpłynęły też indy­wid­u­alne ofi­ary w kwocie 850 zł. W tym momen­cie chcemy przekazać parafi­anom dobrą now­inę iż koszty pokrycia ( Całe 130.000 zł.) zobow­iązało się pokryć jedno małżeństwo z naszej parafii. Po spotka­niu z Radą parafi­alną w dniu wczo­ra­jszym postanow­iliśmy iż zebrane do tych czas pieniądze od wiernych jeszcze w tym roku przez­naczamy na rozpoczę­cie prac przy ołtarzu M Bożej z naszej maryjnej kaplicy.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

05.06. + Ścibior Helena 3r.

06.06. + Jóźwik Mag­dalena 3r.

08.06. + Pielecka Fte­fa­nia 2r., Iwa­niak Euge­niusz 2r.

09.06. + Litwiński Dar­iusz 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 3 Czerwiec

7:00 Dzięk błag w int Macieja w 30 r urodzin

7:00 + Aneta LIS int od koleżanek z uzdrowiska

18:00 + Zofia Ste­fan WZIĄTEK Helena ++ WZIĄTKÓW LITWIŃSKICH

18:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od Ewy i Krzysztofa Sobczyk z rodz.

WTOREK 4 Czerwiec

7:00 + Jan­ina BUREK int od Krystyny Chomy z rodz.

7:00 + Ryszard KLIMEK int od siostry z rodz

18:00 + Irena WAR­GOCKA Stanisław GRZYWACZ Jan­ina KOPKA

18:00 + Stanisław PARDYKA 7 r sm

ŚRODA 5 Czerwiec

7:00 + Walde­mar PETRYKOWSKI

7:00 + Ryszard KLIMEK int od kolejarzy

18:00 + Maria BORKOWSKA 22 r sm Bogusław Mirosław BORKOWSCY

18:00 + Dar­iusz LITWIŃSKI 3 r sm Fran­ciszek Halina LITWIŃSCY

CZWARTEK 6 Czerwiec

7:00 + Marta GRZE­GOR­CZYK int od Aldony z rodz

7:00 W int ks. Pio­tra Ochala o Boże błog i potrzebne siły dla pra­cown­ików Jabłuszka

18:00 + Mar­i­anna BORUCH

18:00 + Jerzy Władysław LIWAK

PIĄTEK 7 Czerwiec

7:00 + Amelia REJ­MAK 40 r sm ++ z rodz

7:00 + Mar­i­anna Kaz­imierz WALE­NIAK Władysława Jan AMBROZIK Ryszard KĘPIŃSKI Jerzy SUSZ Maria HORNIK

18:00 dzięk błag w int Ewy i jej rodz

18:00 + Marek KAMOLA 6 r sm

SOB­OTA 8 Czerwiec

7:00 + Paweł MIROSŁAW 17 r sm

7:00 + Alek­san­dra SIWIEC 10 r sm ++ SIW­CÓW IWANIAKÓW

7:00 + Zdzisław SAŁĘGA XXX

18:00 + Fran­ciszek Weronika TARKA ++ TARKÓW ZIELONKÓW JARUGÓW

18:00 + Euge­niusz IWANIAK

NIEDZIELA 9 Czerwiec

7:30 + Ryszard Jan­ina Piotr WĘGOROWSCY Stanisław SAMOŃ ++ z rodz

9.00 + Hen­ryk BARYŁA ++ z rodz

10:30 + Maria GLE­GOŁA 19 r sm Kaz­imierz ++ GLE­GOŁÓW GAGOSIÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Józefa 9 r sm ++ LITWIŃSKICH

19:00 + Alfreda Stanisław WIŚNIEWSCY Zofia Józef CIEŚLAK