• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»X Niedziela zwykła 9 6 2024

X Niedziela zwykła 9 6 2024

Zbliża się odpust ku czci patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela.

Trady­cyjnie w wig­ilię naszego odpustu o godzinie 18.00 na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym zostanie odpraw­iona msza św. w intencji zmarłych. Pół godziny przed mszą św. odmówimy różaniec za zmarłych. Imiona zmarłych wyp­isu­jemy na kartkach wypominkowych rozłożonych na bocznych ołtarzach i składamy u księży w zakrystii.

W sobotę 15 czer­wca odbędzie się Archi­diecez­jalna piel­grzymka min­is­tran­tów i lek­torów do Wąwol­nicy. Chęt­nych min­is­tran­tów i lek­torów zapraszamy w najbliższy piątek na godz­inę 17.00 na spotkanie organizacyjne.

Rozpoczy­namy w tym tygod­niu zapisy na piel­grzymkę do sank­tu­ar­iów Francji. Zapisy u księdza pro­boszcza. Prosimy o jak najszyb­sze decyzje.

W związku z rozpoczy­na­ją­cymi się ciepłymi let­nimi dni­ami apelu­jemy o przy chodze­nie do koś­cioła w odpowied­nich strojach.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

10.06. + Głos Piotr 4r., Sałęga Regina lr.

12.06. + Sieczkowski Walde­mar 3r., Rodzik Hen­ryk 2r.

13.06. + Tro­janowski Krzysztof 2r.

14.06. + Wój­cik– Krze­sińska Krystyna 5r., Goral Adam lr.

15.06. + Cieś­lik Adolf 5r., Czerniec Stanisława 3r.

16.06. + Rodzik Marek 4r., Kowal­czyk Stanisław 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 10 Czerwiec

7:00 + Regina SAŁĘGA 1 r sm Mar­ian RYBKA

7:00 + Danuta SZLEN­DAK XXX

18:00 + Mar­i­anna Bro­nisława Jan LITWIŃSCY

18:00 + Hen­ryk GRONKOWSKI 20 r sm ++ GRONKOWS­KICH WOŹ­NI­AKÓW REJ­MAKÓW PIĄTKÓW

WTOREK 11 Czerwiec

7:00 + Wacław GĄBKA int od córki, wnuków i prawnuków

7:00 + Piotr KUŚ XXX

18:00 + Maria Edward ZIELONKA ++ ZIELONKÓW WIERZBIC­KICH PAKUŁÓW

18:00 + Jan TARKA 3 r sm Helena 18 r sm Józef 56 r sm Stanisława Maciej Anna z rodz TARKÓW Zyg­munt Anna Jan DEPTA

ŚRODA 12 Czerwiec

7:00 + Hen­ryk RODZIK r sm

7:00 O Boże błog opiekę MB zdrowie dla kapłanów pracu­ją­cych w naszej parafii

7:00 z prośbą o zdrowie dka Jacka i Boże błog dla rodziny

18:00 + Eligiusz DUDKO 13 r sm Stanisław Irena

18:00 + Wacław 10 r sm Leon Bog­dan Jad­wiga MIZURA ++ WĄCHAŁÓW BŁASZCZAKÓW

CZWARTEK 13 Czerwiec

7:00 + Irena 26 r sm Józef PIECH Józefa Fran­ciszek ŚCIBIOR

7:00 + Ryszard TUREK int od żony

18:00 + Antoni WIEWIÓRKA 32 r sm

18:00 + Wiesława MĘDREK int od chrześnicy Jadwigi

PIĄTEK 14 Czerwiec

7:00 + Sła­womir BURZYŃSKI Danuta Hen­ryk Piotr dusze czyść.

7:00 + Irena BIADUŃ int od rodz. Turek

18:00 + Mieczysław DUDEK Zbig­niew GŁUCHOWSKI

18:00 + Stanisława CZERNIEC 3 r sm

SOB­OTA 15 Czerwiec

7:00 + Marek KUCABA 12 r sm Zenon KUCABA ++ z rodz

7:00 + Hen­ryk Stanisława Józef ++ REJMAK

18:00 + Natalia PIECH 2 r sm

18:00 + Bolesława Ryszard OLSZAŃSCY

NIEDZIELA 16 Czerwiec

7:30 + Bolesława r sm Jan BORKOWSCY

9.00 + Kaz­imierz Maria CHOŁO­JCZYK Jolanta Czesław WOCH Michał Jan­ina Stanisław WÓJ­CIK ++ CHOŁO­JCZYKÓW WOCHÓW WÓJ­CIKÓW CZUBAKÓW

10:30 + Genowefa Tadeusz Andrzej MARCINIK Zyg­munt KOBUS Helena SIEGIEDA Adam SMOLIŃSKI Teresa WÓJCIK

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Marek RODZIK 4 r sm

19:00 + Antoni Helena GAWRON ++ GAWRONÓW LITWIŃSKICH

Więcej w tej kat­e­gorii: « IX niedziela zwykła 2 6 2024