• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»V Niedziela Wielka­nocna — 14 05 2017

V Niedziela Wielka­nocna — 14 05 2017

W przyszłą niedzielę pod­czas mszy św. o godzinie 10.30 dzieci z klas III szkół pod­sta­wowych przys­tąpią do 1 Komu­nii św. Prosimy wiernych bezpośred­nio nie zain­tere­sowanych uroczys­toś­cią o przyjś­cie na msze św. w innych godzinach.

  • W przyszłą niedzielę pod­czas mszy św. o godzinie 10.30 dzieci z klas III szkół pod­sta­wowych przys­tąpią do 1 Komu­nii św. Prosimy wiernych bezpośred­nio nie zain­tere­sowanych uroczys­toś­cią o przyjś­cie na msze św. w innych godz­i­nach. Trady­cyjnie do momentu wejś­cia dzieci do koś­cioła świą­ty­nia pozostanie pusta. Po bło­gosław­ieńst­wie otrzy­manym od rodz­iców przed koś­ciołem do świą­tyni wejdą najpierw dzieci, potem rodz­ice i dopiero w miarę wol­nych miejsc pozostali wierni. Bardzo prosimy o przestrze­ganie tego porządku. Prosimy też o nie robi­e­nie zdjęć pod­czas całej uroczystości.
  • Tak jak zapowiadal­iśmy przez cały ubiegły tydzień od godziny 19.00 do 6.00 rano trwały prace przy renowacji posadzki w całym koś­ciele. Myślimy, ze efekty są już widoczne. Pozostało jeszcze dokończe­nie przed­sionka, wyczyszcze­nie cokołów, wstaw­ie­nie mar­murowych płyt do krypty i zaim­preg­nowanie całości posadzki. Te prace zostaną wyko­nane w poniedzi­ałek lub środę w nocy. Koszt całości inwest­y­cji to 20 tyś zł. 15 tyś było zarez­er­wowane z opłatków. W przyszłą niedzielę ofi­ary zbier­ane na tace przez­nac­zone będą na pokrycie reszty kosztów. Już dzisiaj za te ofi­ary serdecznie dziękujemy.
  • Składamy serdeczne podz­iękowa­nia rodz­i­com dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych za sobot­nie sprzą­tanie koś­cioła po remon­cie. Dzięku­jemy też bez­imi­en­nym ofi­ar­o­daw­com za podarowanie dużych wycier­aczek przed wejś­cia do naszego kościoła.
  • Prace przy kolum­bar­ium na naszym cmen­tarzu nadal trwają i posuwają się do przodu.
  • W przyszłą niedzielę 21 maja, młodzież z KSM-​u For­ti­tudo dzi­ała­jącego przy naszej parafii zor­ga­nizuje kier­masz ciast . Dochód przez­nac­zony będzie na remont KSM– oskiego Domu Rekolek­cyjnego w Częstoborowicach.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

16.05. + Wój­tow­icz Jad­wiga 4r., +Piwoński Tadeusz 2r.

17.05. + Chołody Jan­ina 2r.

18.05. + Pisko­rek Bolesław 2r.

19.05. + Kamola Leoka­dia 2r.

20.05. + Wój­cik Mał­gorzata 1r. +Łukasik Zbig­niew 1r., +Zielonka Jad­wiga 1r,

21.05. + Kikut Andrzej 5r., +Kozieł Stanisław 5r., +Sałęga Hen­ryk 4r., +Wierze­jski Andrzej 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 15 MAJA

7:00Dziękczynno – bła­galna w 16 rocznicę urodzin Moniki

18:00 - Józef Mańko (28 ) ††Mańków

18:00– † Zofia Władysław Sudz­ińscy

WTOREK 16 MAJA

7:00 Teresa Baczkowska (1 )

18:00 - Mar­ian Zofia Woś

18:00– † Zofia Stanisław Jad­wiga Jan­ina Kaz­imierz Jan Jerzy ††Jed­likows­kich Stanisława Adam ††Trze­ci­aków

ŚRODA 17 MAJA

7:00 Władysława Bolesław Litwińscy

7:00 Jan Boruch (XXX DZpŚ)

18:00 — † Roza­lia Skałecka () Alek­sander Halina Stanisław Andrzej ††Skałec­kich Józefa Jan ††Kanadysów Zofia Smaga Woj­ciech

18:00 Lech Mal­icki (11 )

CZWARTEK 18 MAJA

7:00 Zdzisław Mar­i­anna Łuszczyńscy ††Chę­ciów ††Syg­nows­kich ††Kar­cz­mar­czyków

7:00 Jad­wiga Sta­niak (XXX DZpŚ)

18:00 Weronika Chęć (imienin)

18:00 — † Justyna Patyra

PIĄTEK 19 MAJA

7:00 Stanisława (14 ) Kaz­imierz (39 ) Janusz Józef ††Raj­maków ††Ogórków

7:00 Zdzisław Małek (XXX DZpŚ)

18:00 Jan­ina Gnieciak (21 )

18:00 — † Stanisław Mał­gorzata Rej­mak Stanisław Kowalewski Zyg­munt Jaślon

SOB­OTA 20 MAJA

7:00 Andrzej Wierze­jski (1 )

7:00 Sabina Gór­niak (XXX DZpŚ)

18:00 Józef Gąsik (30 ) ††Gąsików ††Rej­maków

18:00 — † Tadeusz Piwoński (2 )

NIEDZIELA 21 MAJA

7:30 Zofia (imienin) Stanisław Sta­niak

9:00 Anna Agnieszka Stanisław Czesław Józef Julian Bro­nisław Jan ††Gąsików

10:30I KOMU­NIA ŚWIĘTA

12:00PRO POP­ULO

17:00 - Julianna Antoni Głos Stanisław Józef ††Kop­utów ††Głosów

19:00 Zofia Osuch (imieni) ††Osuchów ††Łuszcza­ków ††Trelów