• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II Niedziela Wielkiego Postu — 11 03 2018

II Niedziela Wielkiego Postu — 11 03 2018

Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielko­postne. Zaplanu­jmy sobie tak te trzy dni, byśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrys­tusem w Jego Słowie, Sakra­men­cie Pokuty i Eucharystii.

 • Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielko­postne. Zaplanu­jmy sobie tak te trzy dni, byśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrys­tusem w Jego Słowie, Sakra­men­cie Pokuty i Eucharystii.

NIEDZIELA 18 III 2018

godz. 7:30 Msza św. nauka ogólna

godz. 9.00 Msza św. nauka dla dzieci

godz. 9.00 Sadurki –Msza św. nauka ogólna

godz. 10.30 Msza św. nauka ogólna

godz. 12.00 Msza św. nauka ogólna

godz. 16.00 Msza św. nauka ogólna

godz. 18.00 Msza św. nauka ogólna

PONIEDZI­AŁEK 19 III 2018

DZIEŃ SPOWIEDZI

godz. 9.00 Msza św. nauka ogólna (Spowiedź godz. 8.30)

godz. 10.30 Msza św. nauka dla dzieci (Spowiedź godz. 10.00)

godz. 12.00 Msza św. nauka dla młodzieży (Spowiedź godz. 11.30)

godz. 15.30 Sadurki –Msza św. nauka ogólna (Spowiedź godz. 15.00)

godz. 17.00 Msza św. nauka ogólna (Spowiedź godz. 16.30)

godz. 19.00 Msza św. nauka ogólna (Spowiedź godz. 18.30)

WTOREK 20 III 2018

DZIEŃ SPOWIEDZI

godz. 9.00 Msza św. nauka ogólna (Spowiedź godz. 8.30)

godz. 10.30 Msza św. nauka dla dzieci (Spowiedź godz. 10.00)

godz. 12.00 Msza św. nauka dla młodzieży (Spowiedź godz. 11.30)

godz. 17.00 Msza św. nauka ogólna (Spowiedź godz. 16.30)

godz. 19.00 Msza św. nauka ogólna (Spowiedź godz. 18.30)

SPOWIEDŹ ŚW. – PONIEDZI­AŁEK I WTOREK

PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

 • Za tydzień w niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.
 • Dzisiaj przed koś­ciołem Warsz­taty Ter­apii Zaję­ciowej orga­nizują kier­masz stroików Wielka­noc­nych. Dzisiaj też u młodzieży. z KSM-​u można nabyć palmy wielkanocne.
 • Święta Wielka­nocne zbliżają się wielkimi krokami. Niedługo zasiądziemy do wspól­nego świątecznego stołu. Niestety jak powiedział sam Jezus „ubogich zawsze mieć będziecie między sobą”. I w te święta będą takie rodziny, których nie stać na przy­go­towanie świątecznego stołu. Pośpieszmy im z pomocą. Na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła wyłożone są torby „CAR­I­TAS”. Do więk­szej wkładamy artykuły spoży­w­cze trwałe a do mniejszej środki chemiczne. Spakowane torby składamy przy ołtarzu św. Józefa lub w zakrys­tii. Zachę­camy do włączenia się w tą akcję pomocy potrze­bu­ją­cym. Nasza parafia już wielokrot­nie zdała egza­min z przykaza­nia Miłości Bliźniego.
 • Mamy nadzieję że powoli kończy się okres zimowego ogrze­wa­nia naszego koś­cioła i kapl­icy w Sadurkach. Trady­cyjnie w przyszłą niedzielę zbier­ane będą ofi­ary na tacę na pokrycie kosztów zimowego ogrze­wa­nia koś­cioła i kapl­icy. Za zrozu­mie­nie już dzisiaj serdecznie dziękujemy.
 • Jak pewnie niek­tórzy zauważyli na ściany naszego koś­cioła powró­ciły stacje Drogi Krzyżowej. Zostały one odrobac­zone, zakon­ser­wowanie i pozło­cone. Całkow­ity koszt renowacji to 23.142 zł. o 4 tyś więcej jak zakładano. Zwięk­sze­nie kosztów spowodowane było złoce­niem nie szlak­met­alem a prawdzi­wym złotem. Wszys­tkim spon­sorom poszczegól­nych stacji składamy serdeczne podz­iękowa­nia. Ich nazwiska zostaną wpisane w naszej kro­n­ice parafi­alne. Jeśli ktoś jeszcze chci­ałby włączyć się w to dzieło i złożyć ofi­arę na złoce­nie będzie mógł to zro­bić składa­jąc ofi­arę na tacę za tydzień w niedzielę.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

12.03. + Doroszuk Józef 3r., +Krasecka Mar­i­anna 3r.

13.03. + Boruch Stanisława 3r.

16.03. + Strzyżyński Stanisław 3r., +Chyła Stanisław 2r.

18.03. + Pliszka Mar­ian 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 12 MARCA

7:00Alek­sander Gałat (od rodziny Maty­jaszczyków)

17:00 Jad­wiga Jed­likowska (8 )

17:00 Józef Doroszuk (3 )

WTOREK 13 MARCA

7:00 Zbig­niew Ostrowski (XXX DZpŚ)

17:00 Hen­ryk Wysocki (8 )

17:00 Krystyna Tro­janowska (6 )

ŚRODA 14 MARCA

7:00 Józef Krystyna Ćwik­lińscy

17:00 Hen­ryk Handzel

17:00 Stanisława (8 ) Władysław Pazur

CZWARTEK 15 MARCA

7:00 Józef Śledź (XXX DZpŚ)

17:00 Zenon Kucaba (32 ) ††Kucabów

17:00 Bar­bara Kowal­ska (18 ) ††Kowal­s­kich ††Zalews­kich ††Raws­kich

PIĄTEK 16 MARCA

7:00Dziękczynno – bła­galna w 4 rocznicę urodzin Amelii

7:00 Tadeusz Sto­larski (XXX DZpŚ)

17:00 Józef Peciak Mar­i­anna Mieczysław

17:00– † Stanisław Marek (24 ) Władysława Jan

SOB­OTA 17 MARCA

7:00 Stanisława Pochroń 7 ) ††Pochroniów

7:00 — † Maria Ogrod­nik (XXX DZpŚ)

17:00– † Zbig­niew Głuski (16 ) ††Głus­kich ††Wziątków

NIEDZIELA 18 MARCA

7:30 — † Józef Depta (imienin) Bolesława Jan Depta Jan­ina Mieczysław Nadzieja

†† z tych rodzin

9:00 Józef Mar­i­anna Wrzos Józefa Dąbrowska

10:30 Bogu­miła Gałka

12:00PRO POP­ULO

16:00 Hen­ryka Saba (8 )

18:00 Edmund Żurek (20 ) Michalina Stanisław Mar­ian ††Nadziejów Władysław Władysława Żurek