• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III Niedziela Wielka­nocna — 15.04.2018

III Niedziela Wielka­nocna — 15.04.2018

Trze­cią niedzielę wielka­nocną Koś­ciół w Polsce przeżywa jako Niedzielę Bib­li­jną, która otwiera Tydzień Bib­li­jny pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świę­tym”. Jak kiedyś apos­tołowie, tak i my dziś módlmy się do Boga o tę samą Moc i Mądrość – o nowy dar Ducha Świętego, a także jak najczęś­ciej wsłuchu­jmy się w mądrość Bożego Słowa

  • W przyszłą niedzielę na mszy świętej o godzinie 12:00 będziemy goś­cić w naszej parafii Chór Archikat­edry Lubel­skiej. Serdecznie zapraszamy.
  • W przyszłą niedzielę po mszy świętej o 9:00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.
  • Siostry z „Promienia” w dni­ach 2022 kwiet­nia orga­nizują rekolekcje bib­li­jne, których tem­atem będzie „Doświad­cze­nie żywego Boga w życiu świętego Pawła”. Rekolekcje poprowadzi ks. prof. dr hab. Mirosław Wró­bel bib­lista KUL.
  • Młodzież ukraińska, pol­ska i białoruska ucząca się w Zes­pole Szkół nr 2 w Nałęc­zowie serdecznie zaprasza na Kon­cert Chary­taty­wny „Melo­dia dwóch serc”. Kon­cert odbędzie się w sobotę 21 kwiet­nia o godzinie 15:00 w Nałęc­zowskim Ośrodku Kul­tury. Wstęp od 2 zł przez­nac­zony na Hos­picjum dla Dzieci im. Małego Księ­cia w Lublinie.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

16.04 + Mieczysława Lewandowska 3r., +Jan Boruch 1r.

19.04 + Jad­wiga Sta­niak 1r.,

20.04 + Teodora Sow­ińska 4r., +Zdzisław Małek 1r., +Sabina Gór­niak 1r.,

21.04 + Leszek Sta­niak 2r., +Walde­mar Mazur 1r.,

22.04 + Jerzy Piech 5r., + Mar­ian Ćwik­liński 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 16 KWIET­NIA

7:00 Jan Cisowski ††Cisows­kich

18:00 Jan­ina Poni­a­towska Józef Tadeusz

18:00– † Jan­ina Jan Tadeusz Anna ††Dep­tów ††Kraw­czyków

WTOREK 17 KWIET­NIA

7:00 Andrzej Michal­czak (6 MpŚ)

7:00 Jarosław Dąb­ski (XXX DZpŚ)

18:00 - Dziękczynno – bła­galna w 1 rocznicę ślubu Pauliny i Łukasza

18:00– † Józefa Wój­ciak Edward Zdzisław ††Wój­cików ††Wój­ci­aków

ŚRODA 18 KWIET­NIA

7:00Dziękczynno – bła­galna w 30 rocznicę ślubu Alicji i Stanisława

18:00 — † Bogu­miła Jan Zielińscy

18:00 Leszek Sta­niak (2 )

CZWARTEK 19 KWIET­NIA

7:00 Walde­mar Mazur (1 )

18:00O bło­gosław­ieństwo Boże dla Roberta i Bożeny w 30 rocznicę ślubu

18:00 Jerzy Piech (5 )

PIĄTEK 20 KWIET­NIA

7:00 — † Sabina Nowacka (1 )

7:00 Mar­ian Dylon (XXX DZpŚ)

18:00Dziękczynno – bła­galna z racji 18 urodzin Michała

18:00 Ewa Tomasz Katarzyna Walenty Rząd Zofia Andrzej Czuba

SOB­OTA 21 KWIET­NIA

7:00 Hen­ryka Szew­czyk (20 )

18:00 Witold Zabiegły ††z rodziny

18:00O bło­gosław­ieństwo Boże dla Hen­ryki i Hen­ryka w 50 rocznicę ślubu

NIEDZIELA 22 KWIET­NIA

7:30 Bolesław Bro­nisława Zadura ††z rodziny

9:00 Mar­ian Depta ††Dep­tów

10:30Dziękczynna za 65 lat życia Teresy i Tadeusza

12:00PRO POP­ULO

17:00 Stanisław Więck­owski (7 ) Jan Fran­ciszka

19:00 Helena Władysław Piech