• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Pal­mowa 14 04 2019

Niedziela Pal­mowa 14 04 2019

 • Wkraczamy w Wielki Tydzień.
Przeżyjmy ten czas tak jak powinien go przeżyć człowiek wierzący– god­nie i po chrześ­ci­jańsku. Wielki Czwartek, Piątek i Sob­ota niech będą dla nas dni­ami szczegól­nego przeży­wa­nia Mis­terium Paschal­nego. Wyrazem tego niech będzie nasz liczny udział w Triduum Paschalnym
 • Wielki Czwartek — Pamiątka ustanowienia Eucharys­tii i Kapłaństw. Uroczysta msza św. odpraw­iona będzie o godzinie 18.00. Po mszy św. nastąpi prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Ciem­nicy. Dzieci z klas IV obchodzić będą w tym dniu rocznicę I Komu­nii św.
 • Wielki Piątek — Dzień męki i śmierci Chrys­tusa. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. Jako jedna wspól­nota parafi­alna spotka­jmy się na Drodze Krzyżowej , która prze­jdzie uli­cami naszego miasta. Drogę Krzyżową rozpoczniemy o godzinie 17.00 przed koś­ciołem Św. Karola Boromeusza na Armat­niej Górze. Tegoroczną Drogę Krzyżową w Wielki Piątek odpraw­imy w intencji umiłowanej Ojczyzny naszej. Bezpośred­nio po Drodze Krzyżowej rozpocznie się Litur­gia Wielkiego Piątku z odczy­taniem opisu Męki Pańskiej, ado­racją Krzyża i komu­nią św. Po komu­nii św. nastąpi prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Grobu Pańskiego i ado­racja. Jako pier­wsi ado­rację rozpoczną chórzyści naszej parafii. Następ­nie od godziny 20.00 do 21.00 KŻR, od 21.00 do 22.00 młodzież, od 22.00 do23.00 Siostry Zakonne z naszej parafii, od 23.00 do północy indy­wid­u­alna ado­racja w ciszy. O północy koś­ciół zostanie zamknięty. W Wielki Piątek obow­iązuje nas post ścisły. Pod­czas ado­racji Krzyża ofi­ary składane na tacę przez­nac­zone są trady­cyjnie na utrzy­manie miejsc świę­tych w Ziemi Świętej. A o tym, że tam potrzeba naszej pomocy zaświad­czą Ci, którzy z naszej parafii odwiedzili Ziemię Świętą. Serdecznie dzięku­jemy też wszys­tkim, którzy złożyli ofi­ary na kwiaty i deko­racje Bożego Grobu w naszym kościele.
 • Wielka Sob­ota — poświęce­nie pokar­mów w naszym koś­ciele odbędzie się co pół godziny od 8.00 do 12.00 i po połud­niu o godzinie 16.00. Po poświęce­niu pokar­mów trady­cyjnie można będzie nabyć „ Chle­bki Dobroci” i w ten sposób sol­idary­zować się z naj­bied­niejszymi. Poświęce­nie pokar­mów odbędzie się w następu­ją­cych punk­tach — o godzinie 9.00 Kol. Chruszczów ‚9.15 Strzelce, 9.30 Lud­winów. Drugi ksiądz o godzinie 9.00 Sadurki, 9.15 Czesław­ice Majątek, 9.30 Czesław­ice Wieś. Księża przy­jadą swoimi pojaz­dami. Ofi­ary zbier­ane przy poświęce­niu przez­nac­zone są na koś­ciół. W Wielką Sobotę zapraszamy dzieci szkół pod­sta­wowych na ado­rację Pana Jezusa przy gro­bie od godziny 10.00 do 11.00.
 • Liturgię Wielkiej Soboty — Wig­ilii Paschal­nej rozpoczniemy o godzinie 19.00. Najpierw dokon­amy poświęce­nia ognia i Paschału na zewnątrz koś­cioła. W koś­ciele dokon­amy poświęce­nia wody i odnow­imy przyrzeczenia chrz­cielne. Po zakończe­niu liturgii nie będzie już ado­racji przy Gro­bie Pańskim, gdyż koś­ciół będzie przy­go­towywany do niedziel­nej Rezurekcji.
 • Rezurekcja rozpocznie się o godzinie 6.00 rano. O obsługę pro­cesji prosimy OSP z Nałęc­zowa i Sadurek, KŻR, KGW, Legion Maryi i dziew­czynki do sypa­nia kwiatków o ile takie zna­jdą. Przy­pom­i­namy, że w Niedzielę Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego nie będzie mszy św. o godzinie 7.30.
 • W ubiegłym tygod­niu na pokrycie kosztów zimowego ogrze­wa­nia koś­cioła wpłynęły dwie bez­imi­enne ofi­ary. Dzięku­jemy serdecznie. Dzięku­jemy za wszys­tkie torby wypełnione artykułami spoży­w­czymi i chemicznymi dla rodzin ubogich. Było ich bardzo wiele. I to jest świadectwo, że parafia nasza zdaje corocznie egza­min z przykaza­nia Miłości Bliźniego. Dzięku­jemy też za poma­lowanie Krzyża na zbiegu ulic Bochot­nica i Graniczna.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:
 • 15.04.+ Pielak Adam 5r., Kobuz Jan­ina 4r., Fil­ipek Kaz­imierz 3r.

  16.04. + Lewandowska Mieczysława 4r., Boruch Jan 2r., Mirosław Euge­niusz lr.

  19.04. + Sta­niak Jad­wiga 2r., Saba Mar­ian lr. 20.04. + Sow­ińska Teodora 5r., Gór­niak Sabina 2r.

  21.04. + Sta­niak Leszek 3r., Mazur Walde­mar 2r.

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 15 Kwiecień

  7:00 + Tadeusz, Jan­ina, Helena GÓRS­KICH, MAŃKO

  18:00 + Kaz­imierz FIL­IPEK 3 r sm Ryszard FILIPEK

  18:00 O Boże błog dla rodz. TARKÓW i zm. z rodz: Stanisław, Zofia, Henryk

  WTOREK 16 Kwiecień

  7:00 O Boże błog i pomyślne zdanie egza­m­inów dla Oliwii

  18:00 + Jan­ina, Jan, Tadeusz DEPTA ++DEP­TÓW KRAWCZYKÓW

  ŚRODA 17 Kwiecień

  7:00 + Walde­mar MAZUR 2 r sm

  18:00 + Józefa WÓJ­CIAK, Edward, Zdzisław ++ WÓJ­CIKÓW i WÓJCIAKÓW

  18:00 + Jad­wiga STA­NIAK Zofia, Stanisław BŁASZCZYK

  WIELKI CZWARTEK 18 Kwiecień

  18:00 + Mar­ian SABA 1 r sm

  18:00 + Emilia ZUBRZY­CKA ++SŁAW­IŃS­KICH ZUBRZYCKICH

  18:00 Rocznica I Komu­nii św.

  WIELKI PIĄTEK 19 Kwiecień

  17:00 Droga Krzyżowa

  SOB­OTA 20 Kwiecień

  19:00 + Zofia, Jan, Adam KOZIEŁ

  19:00 + Leszek STA­NIAK 3 r sm

  19:00 + Alfreda, Władysław ++ŚMIECHÓW, SZLINGIERTÓW, LEŚNIEWS­KICH Bolesław CHĘCICKI

  WIELKA NIEDZIELA 21 Kwiecień

  6:00 Rezurekcja PRO POPULO

  9.00 + Jerzy ZĄBROŃ

  10:30 + Jan­ina, Stanisław SARAN Ste­fa­nia Jan KOWALSCY

  12:00 + Zdzisław LACHIEWICZ 12 ++KORZENIOWS­KICH LACHIEWICZÓW

  17:00 + Zdzisław MAŁEK 2 r sm Stanisława s. Weronika ++ MAŁKÓW GÓRNIAKÓW

  19:00 + Jacek TARKA ++ TARKÓW WÓJCIKÓW