• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 04 2019

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 04 2019

To już V Niedziela Wielkiego Postu.

Dla naszej wspól­noty parafi­al­nej jest niedzielą szczególną. Dzisiaj rozpoczy­namy bezpośred­nie przy­go­towa­nia do Uroczys­tości Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego poprzez święte rekolekcje. Niech ten czas podarowany nam przez Boga będzie dobrze wyko­rzys­tany. Zna­jdźmy czas na naprawę naszego życia poprzez wysłuchanie nauk rekolek­cyjnych, spowiedź i Eucharys­tię. Apel do rodz­iców w związku ze stra­jkiem nauczy­cieli o przyprowadze­nie dzieci na nauki rekolekcyjne.

* Przyszła niedziela to Niedziela Pal­mowa. Poświęce­nie palm przed każdą mszą św. Po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z dziećmi klas III przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

* Również w przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z dziećmi klas IV i ich rodzi­cami w związku z rocznicą I Komu­nii św.

* Dzisiaj przed koś­ciołem Warsz­taty Ter­apii Zaję­ciowej orga­nizują kier­masz stroików wielka­noc­nych, a u młodzieży z KSM-​u można nabyć palmy na Niedzielę Pal­mową. Zachę­camy też do naby­wa­nia pascha­lików na liturgię Wielkiej Soboty.

* Na bocznych ołtarzach są jeszcze torby „CAR­I­TAS”, które można napełnić artykułami żywnoś­ciowymi i środ­kami czys­tości dla ubogich rodzin. Gdyby toreb zbrakło te pro­dukty można przynosić w innych tor­bach tzw. reklamówkach.

* Chorych w Nałęc­zowie odwiedz­imy w najbliższy wtorek po mszy św. o godzinie 12.00. Adresy zgłaszamy w Zakrys­tii. W Sadurkach chorych odwiedz­imy w najbliższą sobotę od godziny 10.00.

* Obow­iązkowa zbiórka min­is­tran­tów i lek­torów odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 17.00.

* Przy zabytkowym grobowcu Wier­nic­kich jest do wycinki klon, na którego to wycinkę otrzy­mamy zez­wole­nie. Koszt wycinki tego drzewa to 5.500zł.

* W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

09.04. + Zielonka Tadeusz 4r., Sta­niak Janusz lr.

10.04. + Wój­cik Mał­gorzata lr.

11.04. + Kucaba sabina 3r.

12.04. + Gęba Wacław 4r., Raczyński Krzysztof 2r.

13.04. + Kucaba Sła­womir 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 8 Kwiecień

7:00 + Teresa WRZOS

9:00 O Boże błog i zdrowie dla Zuzanny z 1 urodzin

10:30 + Czesław STĘPIEŃ int od Bożeny REJ­MAK z dziećmi

12:00 + Halina, Hen­ryk ROS­TKOWSCY, Ojciec Tomasz BLESSIN zm z rodz ROSTKOWSKICH

17:00 + Zyg­munt KOBUZ Helena SIEGIEDA, Adam SMOLIŃSKI

19:00 + Roza­lia POCHROŃ 71 r sm zm z POCHRONIÓW

WTOREK 9 Kwiecień

7:00 + Józef PAWLAK XXX

9:00 + Zofia, Kaz­imierz JARUGA, Jan i Katarzyna KAMOLA

10:30 + Jan PIETRYKOWSKI 28 r sm Zofia i Marcin PIETRYKOWSCY, Anton­ina ŹREBIECKA

12:00 + Mar­ian SMAGA ++ SMAGÓW

17:00 + Apolo­nia, Bolesław Jan­ina SARAN Jolanta WANAT 11 r sm Krzysztof MAKULEC

19:00 W rocz. ślubu Moniki i Roberta

ŚRODA 10 Kwiecień

7:00 + Andrzej PIECH 6 r sm

18:00 + Agnieszka SAMOŃ 3 r sm

18:00 + Jan CISOWSKI zm z rodz

CZWARTEK 11 Kwiecień

7:00 + Ryszard KOWAL­SKI imien Jan, Genowefa KOWALSCY, Krystyna, Stanisław, Zbig­niew CIEPIEL

18:00 W int Bolesławy z okazji 92 ur. Z prośbą o Boże błog i zdrowie

18:00 + Sła­womir KUCABA 3 r sm ++ KUCABÓW

PIĄTEK 12 Kwiecień

7:00 + Adela, Józef MUCIEK

18:00 + Stanisław RYBIEC 27 r sm

18:00 + Tomasz GĘBAL

SOB­OTA 13 Kwiecień

7:00 + Mieczysław DRZEWIECKI int od parafian z Bezku

7.00 + Józef PAWLAK

18:00 + Krzysztof RACZYŃSKI

NIEDZIELA 14 Kwiecień

7:30 + Bro­nisława WOLIŃSKA 2 r sm Jan WOLIŃSKI 22 r sm zm z rodz.

9.00 + Agnieszka ++ DEP­TÓW BARTOSIÓW

10:30 + Prze­mysław WRZOS im

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Bogu­miła i Jan ZIELIŃSCY

19:00 + Gabriel PIECH 14 r sm