• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1 3 2020

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1 3 2020

W Środę Popiel­cową wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu.

Ten czas byłby czymś małym i niegod­nym gdyby pole­gał tylko na pow­strzy­ma­niu się od pokar­mów mięs­nych. Rdze­niem Wielkiego Postu niech będzie nasze nawróce­nie. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne . Droga Krzyżowa dla dzieci odpraw­iana jest w każdy wtorek, a dla dorosłych w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16.30. Gorzkie Żale śpiewamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15.30. Serdecznie zapraszamy. Do puszek sto­ją­cych na bocznych ołtarzach i pod chórem można złożyć ofi­arę jako jał­mużna wielko­postna lub na kwiaty i deko­rację Bożego Grobu.

Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.30 pod­czas Drogi Krzyżowej.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

W min­ionym tygod­niu na potrzeby parafii wpłynęła jedna bez­imi­enna ofi­ara na potrzeby koś­cioła. Bóg zapłać.

W przyszłą niedzielę ofi­ary składane na tacę przez­nac­zone będą na nasze Sem­i­nar­ium duchowne.

W związku z koron­awirusem na prośbę biura podróży wstrzy­mu­jemy wpłaty na wyjazd do Chorwacji i Med­ju­gorie. Ostate­czna decyzja doty­cząca wyjazdu zostanie pod­jęta za dwa tygodnie.

W przed­sionku koś­cioła można wziąć frag­ment Pisma Świętego, które przy­go­towała nasza młodzież z KSM-​u. Niech ono nam pomaga dobrze przeży­wać okres wielkiego postu.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

02.03. + Olszta Krystyna 5r., Adasiak Hen­ryk lr.

04.03. +Wój­cik Jan­ina 2r.

05.03.+ Koł­donek Jan 5r.

06.03. + Turek Andrzej 4r., Litwińska Jowita 3r., Wrzos Teresa 1 r.

07.03. + Żelaszczyk Jan 5r., Jezier­ska Mar­i­anna 3r., Rzeźnik Jan 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 2 Marzec

7:00 + Jan­ina BALA 3 r sm Sła­womir AFTYKA 1 r sm

7:00 + Andrzej TRO­JANOWSKI XXX

17:00 + Helena Władysław PIECH

WTOREK 3 Marzec

7:00 + Mar­i­anna Bolesław BROŻEK Ste­fa­nia Teofila PAWLIŃSCY

7:00 + Mirosław LENAR­TOW­ICZ XXX

17:00 + Krzysztof 8 r sm Adela 8 r sm Jan ++ SYGNOWSKICH

17:00 + Helena ŻAK Jan ŻAK r sm Władysława TUDYKA ++ TUDYKÓW ŻAKÓW

ŚRODA 4 Marzec

7:00 + Kaz­imierz RZEŹNIK

17:00 + Antoni Helena Adolf Leoka­dia ++ GAWRONÓW LITWIŃS­KICH MAZURÓW

17:00 + Jan 7 ++ SCH­ABÓW ŻUKÓW

CZWARTEK 5 Marzec

7:00 + Jad­wiga RZĄD int od pra­cown­ików dzi­ału żywienia Sana­to­rium Rolnik

7:00 + Teresa ZABIEGŁA XXX

17:00 + Mar­i­anna Bro­nisław Ste­fan JEZIERSCY

17:00 + Jan­ina Tadeusz Helena GÓRSCY ++ MAŃKO GÓRSKICH

PIĄTEK 6 Marzec

7:00 + dusze w czyśćcu cierpiące

17:00 + Maksy­mil­ian Mar­ian Jan MASTALERZ

17:00 + Jowita LITWIŃSKA 3 r sm ++ z rodz

SOB­OTA 7 Marzec

7:00 + Stanisław CHĘĆ XXX

7:00 + Teresa WRZOS 1 r sm Ryszard Irena WRZOS

17:00 + Jan RZEŹNIK 2 r sm Grażyna KOŁODZIEJ 38 dzień po śm

17:00 + Helena KRAW­CZYŃSKA Krystyna NITKIEWICZ

NIEDZIELA 8 Marzec

7:30 + Genowefa 4 r sm Jan 23 r sm Ryszard KOWALSCY ++ z rodz

9.00 + Jan KAŁ­DONEK 5 r sm

10:30 + Jan­ina WÓJ­CIK 2 r sm Czesław 31 r sm

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Stanisław WRONKA 14 r sm Ste­fa­nia MUSZYŃSKA ++ z rodz

18:00 +Jan­ina SYG­NOWSKA r sm Stanisław SYG­NOWSKI Maria KUBALICA