• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 26 04 2020

III NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 26 04 2020

W najbliższy piątek rozpoczniemy miesiąc maj.

W tym przepięknym miesiącu zapraszamy wszys­t­kich czci­cieli Matki Bożej na nabożeństwa majowe odpraw­iane w naszym koś­ciele w dzień powszedni po mszy św. o godzinie 18.00 a w niedzielę po mszy św. o godziny 17.00. Najbliższy piątek to również I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.30.

3-​maja w niedzielę przy­pada Uroczys­tość MB Królowej Pol­ski. W tym dniu w sposób szczególny mod­limy się w intencji naszej Ojczyzny.

Od pier­wszego maja Pan Paweł Tomasik nasz koś­cielny odchodzi na emery­turę. Serdecznie dzięku­jemy panu Pawłowi za wielo­let­nią pracę w naszej parafii. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, że poszuku­jemy odpowied­niej osoby, która by pod­jęła pracę w naszej parafii w roli koś­ciel­nego. Chęt­nych prosimy o kon­takt z ks. proboszczem.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy w poczu­ciu odpowiedzial­ności za parafię składają dobrowolne ofi­ary na utrzy­manie koś­cioła zarówno do puszki sto­jącej pod chórem jak i na konto parafi­alne. Bóg zapłać.

W dniu dzisiejszym po każdej mszy św. śpiewamy Sup­likacje bła­ga­jąc Boga o ustanie epi­demii i o tak bardzo upragniony deszcz.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

27.04. + Stro­bel Zbig­niew 4r.

28.04. + Tarka Jan 5r., Michal­czak Anas­tazja 3r.

30.04 + Wal­czak Mateusz 2r., Szew­czyk Adam lr.

3.05 +Iwa­niak Wiesław 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 27 Kwiecień

7:00 + Stanisława KRA­SUCKA 11 r sm

7:00 + Jerzy KIJEW­SKI int od pra­cown­ików wydzi­ału tech­nologii gen­er­al­nej dyrekcji dróg kra­jowych i autostrad odd­ział w Lublinie

18:00 + Tadeusz WACŁAWIK Zofia Kaz­imierz Marek zm z rodz

18:00 + Helena Władysław PIECH

WTOREK 28 Kwiecień

7:00 Dzięk błag w int Tymoteusza

18:00 + z rodz. DEP­TÓW i MARKÓW

18:00 Dzięk błag w int Adama i Ewy z okazji 30 r ślubu

ŚRODA 29 Kwiecień

7:00 dzięk błag w int Gabrieli w 8 r urodzin

18:00 + Helena i Antoni GAWRON ++ GAWRONÓW LITWIŃSKICH

18:00 dzięk błag w int Ewy i Roberta w 20 r ślubu

CZWARTEK 30 Kwiecień

7:00 + Stanisława Józef Zenon POŻOGA

18:00 + Mateusz WAL­CZAK 2 r śm

18:00 + Tomasz AFTYKA 23 r sm

PIĄTEK 1 Maj

7:00 + Anton­ina Kaz­imiera Józef ZAWADZCY ++ SZCZA­PIKÓW, Fran­ciszka, Stanisława

7:00 O Boże błog dla rodz. REJ­MAKÓW i Ojczyzny

18:00 + Mar­ian MIROSŁAW

18:00 + Mar­ian KAR­CZ­MAR­CZYK ++ z rodz

SOB­OTA 2 Maj

7:00 + Zyg­munt LĄKOCY

18:00 dzięk błag w 18 r urodzin Łucji z prośbą o Boże błog dary Ducha Świętego zdrowie i potrzebne łaski

18:00 + Stanisława OWCZAREK Tekla Adam Bronisław

NIEDZIELA 3 Maj

7:30 + Czesław Stanisław Leon KOWALIKOWIE

9.00 + KŻR

10:30 + Tadeusz BIDZ­IŃSKI ++ BIDZ­IŃS­KICH PRÓCHNIAKÓW

12:00 W int Ojczyzny

17:00 + Wiesław IWA­NIAK 5 r sm Weronika Zyg­munt Kon­rad IWANIAK

19:00 + Andrzej Zofia PERZAK