• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VI NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 17 05 2020

VI NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 17 05 2020

W najbliższą niedzielę przeży­wać będziemy Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego.

W dniu jutrze­jszym w całym koś­ciele obchodzić będziemy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Wszys­t­kich chęt­nych zapraszamy jutro na nabożeństwo majowe po którym wspól­nie odśpiewamy „ Barkę” ulu­bioną piosenkę św. Jana Pawła II.

Infor­mu­jemy, że zarówno I Komu­nia św. jak i Sakra­ment Bierz­mowa­nia w wyz­nac­zonych na ten rok ter­mi­nach nie odbędą się z racji panu­jącej pan­demii. O nowych ter­mi­nach poin­for­mu­jemy z odpowied­nim wyprzedzeniem.

W tym tygod­niu w kapl­icy Matki Bożej w naszym koś­ciele wstaw­iany będzie witraż Matki Bożej Ostro­bram­skiej. Witraż zaku­pi­ony został z ofiar składanych przy pobiera­niu opłatka na stół wig­ili­jny. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com serdecznie dziękujemy.

Co roku w maju rol­nicy z naszej parafii zapraszali kapłanów do swoich miejs­cowości na liturgię poświęce­nia pól. Z powodu zakazu orga­ni­zowa­nia zgro­madzeń w tym roku to my kapłani zapraszamy rol­ników do naszego koś­cioła parafi­al­nego na mszę świętą w intencji obfi­tych urodza­jów i szczęśli­wych zbiorów. Na jutro w poniedzi­ałek na godz­inę 17.00 zapraszamy mieszkańców Antopola, Cynkowa i Czesław­ice Majątek. We wtorek na godz­inę 17.00 zapraszamy mieszkańców Kolonii Nałęczów i Chruszc­zowa. Na środę na godz­inę 17.00 zapraszamy mieszkańców Strz­elec i Czesławie Wieś. Na czwartek na godz­inę 17.00 zapraszamy mieszkańców Kol. Bochot­nica, Lud­winowa i Kol Chruszczów. Na piątek na godz­inę 17.00 zapraszamy mieszkańców Charzu B. i Bochot­nicy. W sobotę poświęce­nie pól odbędzie się o godzinie 17.00 w Sadurkach. Pod­czas tych mszy świę­tych będą zbier­ane ofi­ary na utrzy­manie koś­cioła i na mszę św. w intencji poświęce­nia pół.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 18 Maj

7:00 + Maciej OLESIEJUK

7:00 + Leoka­dia MICHA­LIK XXX

18:00 + Lech MAL­ICKI r sm

18:00 + Jan­ina Piotr CHOŁODY Tekla Jan CZĘPIŃSCY Władysława GÓRNIAK

WTOREK 19 Maj

7:00 + Zofia Jan REJ­MAK ++ REJMAK

18:00 + Jan­ina Witold GRZECIAK

18:00 + Danuta WŁO­DAR­CZYK ++ SZY­MAŃS­KICH WŁODARCZYKÓW

ŚRODA 20 Maj

7:00 + Zdzisław ŁUSZCZYŃSKI 20 r sm

7:00 za grzeszników o łaskę nawrócenia

18:00 + Jan­ina Stanisław Janusz SYG­NOWSCY Jan­ina Jan KIJEW­SCY Tomasz Czesław KAWIAK

18:00 + Stanisław ZAGROD­NIK 1 r sm

CZWARTEK 21 Maj

7:00 + Zdzisław SPRAWKA 3 r sm

18:00 + Mał­gorzata WÓJ­CIK r sm

18:00 + Alicja GOLUCH

PIĄTEK 22 Maj

7:00 + Józef PONI­A­TOWSKI Jan­ina Tadeusz Jan Witold

18:00 w int Karola w 19 urodziny

18:00 + Danuta NADZIEJA 2 r sm Dar­iusz 35 r sm Tadeusz Michalina Józef ++ NADZIEJA

SOB­OTA 23 Maj

7:00 + Danuta BORKOWSKA 56 r sm

18:00 + Michał KAMOLA r sm

18:00 + Stanisława REJ­MAK 17 r sm Kaz­imierz REJ­MAK 42 r sm Janusz Józef REJ­MAK ++ REJ­MAKÓW OGÓRKÓW

NIEDZIELA 24 Maj

7:30 + Maria Ste­fan KĘDRA

9.00 + Danuta BORKOWSKA Wik­to­ria Fran­ciszek CICHOCCY

10:30 + Maria Marek ZADURA

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Krystyna BIELECKA 2 r sm ++ dzi­ad­ków z obu stron i pozostałą rodzinę

19:00 + Mar­ian PARDYKA 32 r sm Zofia ++ PARDYKÓW KIJEWSKICH