• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»V NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 10 05 2020

V NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 10 05 2020

Przy­pom­i­namy że trwa miesiąc maj.

W naszym koś­ciele codzi­en­nie po Mszy św. wiec­zorowej odpraw­iamy nabożeństwo majowe. Serdecznie dzięku­jemy też wszys­tkim parafi­anom, którzy śpiewają lub odmaw­iają litanię do Matki Bożej pod krzyżami i kapliczkami rozsianymi po tere­nie całej naszej parafii.

Prasa katolicka dostępna jest w zakrys­tii. Zachę­camy do lektury.

Płynął liczne zapy­ta­nia od parafian odnośnie poświęce­nia pól. W związku z zakazem zgro­madzeń pub­licznych poświęce­nia w formie jaka była jeszcze w roku ubiegłym nie mogą się odbyć. W przyszłą niedzielę podamy w jakiej formie poświęce­nia odbędą się w tym roku.

Serdecznie dzięku­jemy za wszelkie ofi­ary składane na tacę i wpła­cane na konto parafi­alne a przez­nac­zone na utrzy­manie naszego kościoła.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

11.05. + Kucaba Sabina 4r.

12.05. + Gęba Wacław 5r., Raczyński Krzysztof 3r.

13.05. + Kucaba Sła­womir 4r.

15.05. + Kobus Jan­ina 5r., Fil­ipek Kaz­imierz 4r.

16.05. + Lewandowska Mieczysława 5r., Boruch Jan3r., Mirosław Euge­niusz 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 11 Maj

7:00 + Jad­wiga RZĄD int od Ireny Grochali z rodziną

18:00 + Elż­bi­eta Pietrak 2 r sm ++ z rodz

18:00 + Stanisław KĘPA 23 r sm Anna

WTOREK 12 Maj

7:00 dzięk błag z racji 6 urodzin Mai Micha­lak i 7 rocz urodzin Leny Machock­iej int od dzi­adka z Łukowa

18:00 + Tomasz GĘBAL Jan­ina Sew­eryn SEROKA

18:00 + Bro­nisław Krzysztof Zofia Wawrzyniec Genowefa REJMAK

ŚRODA 13 Maj

7:00 + Stanisław BUREK Katarzyna Ignacy ++ MAZURÓW Mar­i­anna Jan PAWLAKÓW

7:00 o zdrowie córki i Boże błog potrzebne łaski dla całej rodziny i opiekę MB

18:00 + Roman KRAW­CZYŃSKI 38 r sm ++ KUCABÓW BORUCHÓW

18:00 + Justyna PATYRA 12 r sm

CZWARTEK 14 Maj

7:00 + Zofia WOŚ

18:00 + Zofia Zeno­bia SMAGA zm z rodz

18:00 + Wanda Ste­fan KAMOLA Grze­gorz GRACA

PIĄTEK 15 Maj

7:00 + Mar­ian WOŚ 25 r sm

7:00 + Zdzisław LEWANDOWSKI XXX

18:00 + Zofia SUDZIŃSKA

18:00 + Józef MAŃKO w 31 r sm ++ z rodz

SOB­OTA 16 Maj

7:00 + Stanisław KOZIEL 8 r sm ++ z rodz

7:00 + Jerzy KIJEW­SKI XXX

18:00 + Julia Alek­sander FILIPEK

18:00 + Walde­mar SZY­MA­NIAK 12 r sm ++ z rodz

NIEDZIELA 17 Maj

7:30 + Tadeusz PIWOŃSKI 5 r sm

9.00 + Zofia Stanisław STA­NIAK ++ z rodz

10:30 + Roza­lia SKAŁECKA Alek­sander Halina Stanisław Andrzej Józef Jan KANADYS ++ SMAGÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Jan ADAM­CZYK 20 r sm Bro­nisław LĄKOCY 35 r sm

19:00 + Zofia OSUCH ++ OSUCHÓW ŁUSZCZA­KÓW TREKÓW