• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»V NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 02 05 2021

V NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 02 05 2021

1 Jutro w poniedzi­ałek 3 maja przy­pada Uroczys­tość MB Królowej Polski.

Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00 10.30, 17.00 i 19.00. W Sadurkach o godzinie 9.00.

2 W sobotę 8 maja przy­pada uroczys­tość św. Stanisława głównego patrona Polski

3 Najbliższy piątek to pier­wszy piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 17:15

4 W niedzielę 9 maja odbędzie się spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia po Mszy o 9:00 i dla dzieci i rodz­iców dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych po Mszy o godz. 10:30

5 W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

3 05 Dziekanowski Jarosław 1 r sm

4 05 Karasek Edmund 1 r sm

6 05 Dziekańska Wanda 4 r sm Kurzempa Hen­ryk 4 r sm Niez­abitowska Zofia 3 r sm

7 05 Sudz­iński Wiesław 3 r sm

8 05 Baczkowska Teresa 5 r sm Chęć Wiesław 4 r sm

9 05 Gajda Tadeusz 2 r sm Gronkiewicz Helena 1 r sm

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 3 Maj

7:30 W int. Ks. Alek­san­dra Plewika

9.00 + Zofia Tadeusz WOJCIECHOWSCY

10:30 + Mar­ian KAR­CZ­MAR­CZYK ++ z rodz

12:00 W int Ojczyzny

17:00 + Aniela Fran­ciszek KAMOLA Stanisław BUREK Stanisław WNUK

19:00 +Wiesław IWA­NIAK Kon­rad Weronika Zyg­munt ++ z rodz

WTOREK 4 Maj

7:00 + Irena SAMOŃ int od koleżanek z dzi­ału eko­nom­icznego Uzdrowiska Nałęczów

7:00 + Anna POMORSKA int od brata Andrzeja z rodz

18:00 OSP

18:00 + Jan r sm Bolesława BORKOWSCY

ŚRODA 5 Maj

7:00 + Jan MYSZKIEWICZ Tadeusz REJMAK

7:00 + Zyg­munt ORZĘDAŁA

18:00 + Czesław ŻYWICKI 19 r sm Jan Helena SKRUSZE­NIEC Zbig­niew SAMOREK

18:00 + Bolesław SKRUSZE­NIEC 8 r sm

CZWARTEK 6 Maj

7:00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi

7:00 + Jad­wiga CEBERA XXX

18:00 + Sabina SYR­WATKA 11 r sm ++ z rodz

18:00 + Bro­nisław Krzysztof KORZENIOWSCY Zofia Wawrzyniec Genowefa REJMAK

PIĄTEK 7 Maj

7:00 + Jan­ina JUSIAK 14 r sm Zygmunt

18:00 zaj

18:00 + Helena Tadeusz REJ­MAK Jan­ina Anna Jan Tadeusz DEPTA

SOB­OTA 8 Maj

7:00 w int dusz cier­pią­cych w czyśćcu

7:00 + Mar­ian BRUD­KOWSKI int od mieszkańców bloku przy ul. Par­tyzan­tów 14

18:00 + Tomasz GĘBAL

18:00 + Wacław CHOŁODY 46 r sm Józefa Stanisław Bro­nisław SYG­NOWSCY ++ SYGNOWSKICH

NIEDZIELA 9 Maj

7:30 + Stanisława i Mieczysław BORECZEK

9.00 + Fran­ciszek JANISZEK

10:30 + Fran­ciszek KUPIŃSKI r sm ++ KUPIŃS­KICH REJMAKÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Leon Czesław Stanisław KOWA­LIK Maria KOWALIK

19:00 + Wiesław CHĘĆ 4 r sm