Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Orga­ni­za­cje»Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Początki odd­zi­ału w naszej parafii się­gają 1995 roku. Wspólną dzi­ałal­ność rozpoczęło wtedy osiem osób. Obec­nie z odd­zi­ałem związanych jest w różnym stop­niu trzy­naś­cie osób.

Statut Akcji Katolick­iej Lubel­skiej jako cele dzi­ałal­ności naszego sto­warzyszenia wyz­nacza pogłębianie for­ma­cji chrześ­ci­jańskiej oraz orga­ni­zowanie bezpośred­niej współpracy kato­lików świec­kich z hier­ar­chią koś­cielną w prowadze­niu misji apos­tol­skiej Koś­cioła. Cele te mamy real­i­zować przez: pogłę­bi­e­nie życia religi­jnego, moral­nego, intelek­tu­al­nego i kul­tur­al­nego oraz ukierunk­owanie na zada­nia apos­tol­skie; przenikanie wartoś­ci­ami ewan­gelicznymi życia społecznego; zaj­mowanie stanowiska w sprawach pub­licznych Koś­cioła, a zwłaszcza reagowanie na zagroże­nia wiary i moral­ności chrześ­ci­jańskiej; ksz­tałce­nie dzi­ałaczy katolic­kich i wychowanie ich do akty­wności w życiu społecznym, gospo­dar­czym, kul­tur­al­nym i politycznym.

Infor­ma­cje na temat Akcji Katolick­iej można uzyskać także na stronach:

Akcji Katolick­iej Archi­diecezji Lubel­skiej
Akcji Katolick­iej w Polsce

Wszys­t­kich chęt­nych do zaan­gażowa­nia się w dzi­ałal­ność naszego odd­zi­ału zapraszamy na spotka­nia for­ma­cyjne w drugie poniedzi­ałki miesiąca. Spotka­nia rozpoczy­namy wspól­nym udzi­ałem we Mszy św. w godz­i­nach popołudniowych.

Kon­takt
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tele­fon lub SMS 503735527

Więcej w tej kat­e­gorii: « Legion Maryi KSM »