Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Orga­ni­za­cje»Legion Maryi

Legion Maryi

I prezy­dium (p.w. „Matki Bożej Łaskawej”) pow­stało 17.10.1993 roku. W jego skład wchodzi 10 członkiń stałych spo­tyka­ją­cych się raz w tygodniu
oraz 74 członk­inie wspier­a­jące (auksylia­torzy) gro­madzące się jeden raz w miesiącu, aby obe­j­mować mod­l­itwą intencje Koś­cioła i wspierać prace Legionu. Spotka­nia jed­noczą członk­inie w mod­l­itwie i służą odpowied­niemu przy­dzi­ałowi prac.

II prezy­dium pow­stało w październiku 1994 r. W jego skład wchodzi 10 członkiń stałych i 97 członkiń wspier­a­ją­cych. Spotkan­iom, które odby­wają się jeden raz w tygod­niu towarzyszy mod­l­itwa różań­cowa połąc­zona z for­ma­cją wg „Ofic­jal­nego podręcznika Legionu Maryi”.

Więcej infor­ma­cji można uzyskać na stronie:

Legionu Maryi Archi­diecezji Lubel­skiej
Więcej w tej kat­e­gorii: « Koła Żywego Różańca Akcja Katolicka »