Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W sobotę 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofi­arowa­nia Pańskiego– MB Grom­nicznej. W tym dniu do świą­tyni przy­chodz­imy ze świecami– grom­ni­cami, które pod­czas liturgii zostaną poświę­cone. Prosimy o zabez­piecze­nie świec przed rozle­waniem wosku na ławki i posadzkę. Msze św. w naszej świą­tyni w tym dniu odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10,30, 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy św. o 12.00. W Sadurkach o 9.00.

W ramach Roku Wiary parafia nasza orga­nizuje piel­grzymkę do Rzymu w dni­ach 0311 czer­wca. Chęt­nych prosimy o jak najszyb­sze zapisy­wanie się u księży w zakrystii.

W dniu wczo­ra­jszym odbyło się w naszym koś­ciele 18 spotkanie jasełkowe. Po mszy św. dzieci i rodz­ice obe­jrzeli przed­staw­ie­nie jasełkowe w wyko­na­niu klasy III b ze Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęc­zowie pod kierunk­iem Pań: Joanny Sochy, Syl­wii Krysy i Jad­wigi Wajrak. W domu parafi­al­nym dzieci wzięły udział w zabawach, poczęs­tunku i konkur­sach z nagro­dami.Parafi­alny Odział Akcji Katolick­iej dziękuje Bankowi Spółdziel­czemu w Nałęc­zowie, Piekarni Michała i Krzysztofa Zubrzy­c­kich oraz Nałęc­zowskiemu Sto­warzysze­niu Pro­mocji i Roz­woju za finan­sowe rzec­zowe wspar­cie tego spotkania.

Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolick­iej zaprasza dzieci z rodzi­cami na osiem­naste spotkanie jasełkowe 12 sty­cz­nia 2013 (sob­ota). Spotkanie rozpocznie się o godz. 14:00 Mszą św. w kościele.