• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W najbliższą sobotę 26 sierp­nia przy­pada Uroczys­tość Matki Bożej Częs­to­chowskiej. Msze św. w naszym koś­ciele jak w dzień powszedni.

15 sierp­nia we wtorek odbędą się w naszym mieś­cie gminne dożynki. Rozpoczną się one uroczystą mszą św. na sce­nie przy Nałęc­zowskim Ośrodku Kul­tury o godzinie 12.00. W tym dniu nie będzie mszy św. o 12.00 w naszym kościele.

Na waka­cyjne dni pole­camy prasę katolicka. W tym tygod­niu szczegól­nie „Niedzielę”, gdzie zna­jdziemy sze­roką relację z Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii. Dzięku­jemy za udział w tych rekolekcjach