• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

  1. Pewne zaplanowane na ten rok inwest­y­cje gospo­dar­cze, jak kolum­bar­ium i ołtarz soborowy zostały zakończone.
  1. Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia w naszej parafii w ubiegłą niedzielę uroczys­tości odpustowych

W najbliższy piątek 29 czer­wca przeży­wać będziemy uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00.

W przyszłą niedzielę przeży­wać będziemy w naszej parafii odpust ku czci patrona tej świą­tyni Świętego Jana Chrz­ci­ciela. Uwaga!! Wyjątkowo W tym roku suma odpus­towa odpraw­iona zostanie o godzinie 17.00 i będzie połąc­zona z kon­sekracją ołtarza i pro­cesją Eucharystyczną.