• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Katolickie Sto­warzysze­nie „Civ­i­tas Chris­tiana”, Ośrodek Badań Wschod­nioeu­rope­js­kich, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Lublinie, Zespół Szkół im. Zyg­munta Chmielewskiego w Nałęc­zowie zapraszają na wys­tawę NIEDOKOŃC­ZONE MSZE WOŁYŃSKIE Mar­ty­rologium duchowieństwa wołyńskiego. Otwar­cie wys­tawy 14 listopada 2016 r. o godz. 12:00 w Galerii Domu Parafi­al­nego w Nałęczowie.

W piątek przy­pada 98 rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Uroczysta mszę św. w intencji Ojczyzny odpraw­imy o godzinie 10.30.

W najbliższy wtorek przy­pada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze św. jak w każdą niedzielę. Msza św. o godzinie 12.00 odpraw­iona zostanie na naszym cmen­tarzu parafialnym.

Od przyszłej niedzieli prze­chodz­imy na czas zimowy. W związku z tym nastąpi zmi­ana godzin odpraw­ianych mszy Św. popołud­niowych w niedziele o godzinie 16.00 i 18.00.