• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Już za tydzień w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje adwen­towe. Zachę­camy do mod­l­itwy w intencji rekolekcji, byśmy z radoś­cią przeży­wali nad­chodzące Święta Bożego Narodzenia.

1 Dzisiaj w całym koś­ciele rozpoczy­namy Adwent — czas, który ma nas przy­go­tować do Świąt Bożego Nar­o­dzenia, do naszego spotka­nia ze Zbaw­icielem w wieczności. Roraty w naszym koś­ciele odpraw­iane będą w dni powszed­nie o godzinie 7.00 rano. Serdecznie zapraszamy.

Dzisiejsza Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata to ostatni akord roku litur­gicznego przed adwen­towym wyciszeniem.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy w ubiegłą niedzielę tak licznie wzięli udział w intencji Ojczyzny w 100 rocznicę odzyska­nia Niepodległości.