• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

We czwartek 14 wrześ­nia przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześ­ci­jańskim godłem. Kaplica w Sadurkach jest pod wezwaniem Pod­wyższenia Krzyża Świętego, dlat­ego w najbliższą niedzielę 17 wrześ­nia mieszkańcy z Sadurek przeży­wać będą w swo­jej świą­tyni doroczny odpust. Serdecznie zapraszamy na sumę odpus­towa na godz­inę 12.00.

Zapraszamy w poniedzi­ałek 4 wrześ­nia na msze św., pod­czas których będziemy prosić Boga o bło­gosław­ieństwo na czas zdoby­wa­nia wiedzy i ksz­tał­towa­nia charakterów.

W przyszłą niedzielę trady­cyjnie i z naszej parafii wyjdzie piesza piel­grzymka do Wąwol­nicy. Wymarsz nastąpi punk­tu­al­nie o godzinie 7.30 spod krzyża na dol­nym parkingu.

W najbliższą sobotę 26 sierp­nia przy­pada Uroczys­tość Matki Bożej Częs­to­chowskiej. Msze św. w naszym koś­ciele jak w dzień powszedni.